O nas

Utworzenie

Stowarzyszenia obywatelskiego Polonus

Konieczne było powołanie organizacji, która zrzeszałaby Polaków i osoby polskiego pochodzenia mieszkające na całym obszarze Żyliny oraz utworzenie "centrum", czyli siedziby stowarzyszenia. Ośrodek ten służyłby również jako miejsce organizacji życia kulturalno-oświatowego mniejszości polskiej. Pierwotnym impulsem oraz potrzebą i celem było zachowanie ich tożsamości narodowej, kultury, języka i tradycji jako integralnej części i cech osoby, która mieszka poza ojczyzną, ale ma być atutem nowego społeczeństwa i równoprawnym jego członkiem. Stowarzyszenie Obywatelskie Polonus w Żylinie powstało w 2007 roku z inicjatywy Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających na terenie Żyliny i Kraju Żylińskiego.

Bolo potrebné zriadiť organizáciu, ktorá by združovala Poliakov a ľudí poľského pôvodu bývajúcich po celom Žilinskom kraji a zriadiť „stredisko“, sídlo združenia. Toto stredisko by slúžilo zároveň ako miesto organizovania kultúrneho a osvetového života poľskej menšiny. Prvotným podnetom a zároveň potrebou a cieľom bolo udržanie svojej národnostnej identity, kultúry, jazyka a tradícií ako integrálnej súčasti a vlastností človeka, ktorý žije mimo svojej vlasti, ale pre novú spoločnosť má byť prínosom a jej rovnocenným členom.

Pomoc dla społeczności

Dlaczego powstał OZ POLONUS

Nie mniej ważnym, a można powiedzieć głównym celem jest przybliżenie Słowakom i całemu społeczeństwu słowackiemu polskiej kultury,, literatury,, sztuki i historii. Odbywa się to poprzez działalność własną, jak również poprzez pośrednictwo w organizowaniu imprez kulturalnych i innych, organizowanie wzajemnych spotkań z możliwością zapoznania się z kulturą mieszkańców sąsiedniego kraju.

Polska i Słowacja są członkami wspólnej wspólnoty europejskiej, dlatego konieczne jest szerzenie wzajemnego dialogu, tolerancji i wzajemnego poznawania się. Ważne jest nawiązanie przyjaznej komunikacji między mieszkańcami dwóch sąsiadujących ze sobą krajów.

Pomagamy w transformacji i realizacji doświadczeń w różnych dziedzinach kultury i biznesu.

Stowarzyszenie Obywatelskie Polonus jest organizacją otwartą, jego członkami mogą być nie tylko Polacy lub osoby polskiego pochodzenia. Może nim być każdy zainteresowany polską kulturą, literaturą i sztuką, bez względu na narodowość, wyznanie, wiek czy zawód. Jest to stowarzyszenie dla wszystkich, którzy chcą szerzyć dialog międzykulturowy, chcą współpracować, poznawać się i wspierać.

Jak pomagamy

Jak OZ POLONUS pomaga

Chcemy też odpowiadać na nowe wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa, zmiany cywilizacyjne i środowiskowe, np. w formie edukacji, projektów i debat. Nasze działania i projekty można znaleźć w kategoriach Nasze działania /Our activities oraz Projekty Interreg PL-SK /EU.

Progres

Wizja przyszłości

W przyszłości chcemy nadal prowadzić dialog międzykulturowy, szerzyć tolerancję i promować wzajemne poznawanie się, pomagać w nawiązywaniu partnerstwa między instytucjami, organizacjami z obu stron granicy.

pl_PLPolish