Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z
postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2
Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 13 października 2019 r. w
godz. 7.00-21.00.
Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach
głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w
sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla
obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu
konsularnego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie został utworzony 1 obwód
głosowania: Obwód głosowania nr 190, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Instytut
Polski w Bratysławie, Námestie SNP 27, 814 99 Bratislava.
Osoby uprawnione do głosowania za granicą
Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu,
5) posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest
wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;
6) 6) zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców
Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w
wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego
terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego
do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie
elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie

z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:
https://ewybory.msz.gov.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku
  obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
  Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI
  WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl
  bądź do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie:
  1) telefonicznie, nr tel.: +421 2 59490211, +421 2 59490225, +421 2 59490227 lub +421
  2 59490228
  2) e-mailowo: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl lub bratyslawa.wk.dyzurny@msz.gov.pl
  3) pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bratysławie, Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
  4) ustnie: w siedzibie Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie
  5) faksem, nr faksu: +421 2 54413193
  Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:
1) e-mailowo: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl
2) pisemnie, na adres: Ambasada RP w Bratysławie, Paulínyho 7, 814 91 Bratislava
3) faksem, nr faksu: +421 2 54413193
Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej czyli do 11 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.