Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014

Prawo głosowania

Obywatel polski, który w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim a stale zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wziąć udział w głosowaniu do PE za granicą. Obywatel polski powinien posiadać ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku obywatela innego państwa Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.           Udział w głosowaniu za granicą na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego wymaga          zgłoszenia do spisu wyborców,  który  sporządza  na Słowacji konsul RP w Bratysławie, jako  właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie
o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Prawa głosowania nie ma osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W utworzonym na Słowacji obwodzie głosowania nr 128, głosowanie przeprowadzi Obwodowa Komisja Wyborcza w godz. 7.00 -21.00  z siedzibą w  lokalu Ambasady  RP w Bratysławie, przy ul. Hummelova 4, która zostanie powołana przez konsula RP.

Zgłoszenie do spisu wyborców

Zgłoszenia do spisu wyborców w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie można dokonać, pisemnie, faksem (+4212 544 131 93), e-mailem: (bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl), telefonicznie (+4212 59 49 02 25) lub ustnie.                                                                                                        Najwygodniejszym i efektywnym sposobem zgłoszenia do spisu wyborców jest uruchomiony  przez MSZ elektroniczny system rejestracji wyborców,  do którego zachęcamy  pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl 

Wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulowi wnioski o umieszczenie w spisie wyborców do dnia 22 maja br. (czwartek), natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 12 maja br. (poniedziałek).

 

Dół formularza

Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego   formularz do pobrania

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

–   nazwisko

–  imię (imiona)

–  imię ojca

–  datę urodzenia

–  numer ewidencyjny PESEL  (jeżeli wyborca posiada)

–   precyzyjne oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)

–   numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

– miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – tylko w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zaświadczenie wydawane przez Konsula

Wyborca, który zarejestrował się w spisie wyborców, sporządzonym przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wydaje konsul.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłoszony pisemnie do konsula najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów, tj. do 23 maja 2014 r.  Po wydaniu zaświadczenia konsul wykreśla wyborcę ze spisu
i dokonuje odpowiedniej adnotacji. Zaświadczenie odbiera się osobiście za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach przeprowadzanych za granicą do Parlamentu Europejskiego będzie możliwe głosowanie korespondencyjne. W tym celu wyborca powinien dokonać u konsula zgłoszenia swego zamiaru głosowania korespondencyjnego najpóźniej 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

Sposób głosowania korespondencyjnego

Wyborca otrzymuje od konsula list polecony zawierający pakiet wyborczy, przesłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy zawiera:

•  kartę do głosowania

•  kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”

•  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

•  instrukcję głosowania

•  kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula.

Głosujący oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją.

•  Wkłada kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleja!

•  Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajny oddaniu głosu.

•  Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula: zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

•  Tak przygotowaną kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony na tej kopercie.

•  Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godziny 21:00 w dn. 25 maja 2014 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

 

Szczegółowe informacje nt. wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  http://info.pkw.gov.pl

 Prawo głosowania

Obywatel polski, który w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim a stale zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wziąć udział w głosowaniu do PE za granicą. Obywatel polski powinien posiadać ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku obywatela innego państwa Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.           Udział w głosowaniu za granicą na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego wymaga          zgłoszenia do spisu wyborców,  który  sporządza  na Słowacji konsul RP w Bratysławie, jako  właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie
o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Prawa głosowania nie ma osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W utworzonym na Słowacji obwodzie głosowania nr 128, głosowanie przeprowadzi Obwodowa Komisja Wyborcza w godz. 7.00 -21.00  z siedzibą w  lokalu Ambasady  RP w Bratysławie, przy ul. Hummelova 4, która zostanie powołana przez konsula RP.

Zgłoszenie do spisu wyborców

Zgłoszenia do spisu wyborców w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie można dokonać, pisemnie, faksem (+4212 544 131 93), e-mailem: (bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl), telefonicznie (+4212 59 49 02 25) lub ustnie.                                                                                                        Najwygodniejszym i efektywnym sposobem zgłoszenia do spisu wyborców jest uruchomiony  przez MSZ elektroniczny system rejestracji wyborców,  do którego zachęcamy  pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl 

Wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulowi wnioski o umieszczenie w spisie wyborców do dnia 22 maja br. (czwartek), natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 12 maja br. (poniedziałek).

 

Dół formularza

Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego   formularz do pobrania

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

–   nazwisko

–  imię (imiona)

–  imię ojca

–  datę urodzenia

–  numer ewidencyjny PESEL  (jeżeli wyborca posiada)

–   precyzyjne oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)

–   numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

– miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – tylko w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zaświadczenie wydawane przez Konsula

Wyborca, który zarejestrował się w spisie wyborców, sporządzonym przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wydaje konsul.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłoszony pisemnie do konsula najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów, tj. do 23 maja 2014 r.  Po wydaniu zaświadczenia konsul wykreśla wyborcę ze spisu
i dokonuje odpowiedniej adnotacji. Zaświadczenie odbiera się osobiście za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach przeprowadzanych za granicą do Parlamentu Europejskiego będzie możliwe głosowanie korespondencyjne. W tym celu wyborca powinien dokonać u konsula zgłoszenia swego zamiaru głosowania korespondencyjnego najpóźniej 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

Sposób głosowania korespondencyjnego

Wyborca otrzymuje od konsula list polecony zawierający pakiet wyborczy, przesłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy zawiera:

•  kartę do głosowania

•  kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”

•  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

•  instrukcję głosowania

•  kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula.

Głosujący oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją.

•  Wkłada kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleja!

•  Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajny oddaniu głosu.

•  Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula: zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

•  Tak przygotowaną kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony na tej kopercie.

•  Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godziny 21:00 w dn. 25 maja 2014 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

 

Szczegółowe informacje nt. wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  http://info.pkw.gov.pl

 Prawo głosowania

Obywatel polski, który w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim a stale zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może wziąć udział w głosowaniu do PE za granicą. Obywatel polski powinien posiadać ważny polski paszport lub ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej.  W przypadku obywatela innego państwa Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.           Udział w głosowaniu za granicą na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego wymaga          zgłoszenia do spisu wyborców,  który  sporządza  na Słowacji konsul RP w Bratysławie, jako  właściwy terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy osób posiadających zaświadczenie
o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.

Prawa głosowania nie ma osoba:

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W utworzonym na Słowacji obwodzie głosowania nr 128, głosowanie przeprowadzi Obwodowa Komisja Wyborcza w godz. 7.00 -21.00  z siedzibą w  lokalu Ambasady  RP w Bratysławie, przy ul. Hummelova 4, która zostanie powołana przez konsula RP.

Zgłoszenie do spisu wyborców

Zgłoszenia do spisu wyborców w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Bratysławie można dokonać, pisemnie, faksem (+4212 544 131 93), e-mailem: (bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl), telefonicznie (+4212 59 49 02 25) lub ustnie.                                                                                                        Najwygodniejszym i efektywnym sposobem zgłoszenia do spisu wyborców jest uruchomiony  przez MSZ elektroniczny system rejestracji wyborców,  do którego zachęcamy  pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl 

Wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulowi wnioski o umieszczenie w spisie wyborców do dnia 22 maja br. (czwartek), natomiast zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 12 maja br. (poniedziałek).

 

Dół formularza

Zgłoszenie wyborcy obywatela polskiego   formularz do pobrania

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

–   nazwisko

–  imię (imiona)

–  imię ojca

–  datę urodzenia

–  numer ewidencyjny PESEL  (jeżeli wyborca posiada)

–   precyzyjne oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą (adres zamieszkania)

–   numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

– miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców w Polsce – tylko w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zaświadczenie wydawane przez Konsula

Wyborca, który zarejestrował się w spisie wyborców, sporządzonym przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które wydaje konsul.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłoszony pisemnie do konsula najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów, tj. do 23 maja 2014 r.  Po wydaniu zaświadczenia konsul wykreśla wyborcę ze spisu
i dokonuje odpowiedniej adnotacji. Zaświadczenie odbiera się osobiście za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach przeprowadzanych za granicą do Parlamentu Europejskiego będzie możliwe głosowanie korespondencyjne. W tym celu wyborca powinien dokonać u konsula zgłoszenia swego zamiaru głosowania korespondencyjnego najpóźniej 15 dnia przed dniem wyborów, tj. do 12 maja 2014 r. (poniedziałek).

Sposób głosowania korespondencyjnego

Wyborca otrzymuje od konsula list polecony zawierający pakiet wyborczy, przesłany na adres wskazany w zgłoszeniu.

Pakiet wyborczy zawiera:

•  kartę do głosowania

•  kopertę oznaczoną jako „koperta na kartę do głosowania”

•  oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

•  instrukcję głosowania

•  kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula.

Głosujący oddaje głos na karcie do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją.

•  Wkłada kartę do głosowania do „koperty na kartę do głosowania” i ją zakleja!

•  Wypełnia i podpisuje (!) oświadczenie o osobistym i tajny oddaniu głosu.

•  Umieszcza w kopercie zwrotnej zaadresowanej do właściwego konsula: zaklejoną „kopertę na kartę do głosowania” (karta jest już w środku) oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

•  Tak przygotowaną kopertę zwrotną przesyła na własny koszt na adres konsula umieszczony na tej kopercie.

•  Konsul musi otrzymać kopertę zwrotną do czasu zakończenia głosowania tj. do godziny 21:00 w dn. 25 maja 2014 r. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

 

Szczegółowe informacje nt. wyborów dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej  http://info.pkw.gov.pl

 

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.