Medzinárodný kongres žien – žena je odvaha 

27 októbra v priestoroch Žilinského samosprávneho raja sa uskutočnil Medzinárodný kongresu žien – žena je odvaha s účastníčkami z Poľska a Slovenska, dokonca aj z Čiech a slnečného Grécka. 

Hlavným zámerom bolo vytvoriť cezhraničnú platformu žien pre komunikáciu, networkign a výmenu skúsenosti. Celu konferenciu moderovala predsednícka slovenskou poľského združenia obchodu a investícii PRO POLONIA    Karolína Anna Bielik. 

Konferencia prebiehala pod zašitou prvej ženy županky -predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej , čo ocenili najmä poľské účastnícky,  nakoľko v Poľsku aktuálne na čele vojvodstiev ( samosprávnych krajov) sú len muži… Úvod patril Mestu Žilina, ktoré finančne podporilo kongres, v osobe prvého viceprimátora Jána Ničika. Jeho prejav sa stretol s veľkým ohlasom, najmä jeho slova, že „ muži by mali chrániť ženy nie preto že su slabé , ale  preto že sú dôležite“ sa stali top citátom na poľských ženských fórach a dokonca sa tieto slova začali spomínať aj v poľskej tlači. Top centrum podnikateliek zastupovala predsednícka Tatiana  Natná a Silvia Milova, predsednícka Žien v podnikaní Žilina.  Tu dostala priestor žiačka  Strednej odbornej školy podnikania Monika Mináriková, ktorá urobila prieskum medzi žiakmi a učiteľmi z čim sa im spája názov konferencie ,, Žena a odvaha ,,. Slovenské publikum sa malo možnosť oboznámiť s poľskými ženskými  organizáciami , ich aktivitami a ich chápaním slov „ odvážne ženy“. Malgorzata Groniewska , zástupkyňa Kongresu žien – najväčšej a najaktívnejšie ženskej organizácie v Poľsku popísala s akými problémami  musia bojovať ženy v Poľsku. V Poľsku sa ženy snažia čoraz viac propagovať úspešne ženy v histórii – napríklad aj vo forme pomenovania ich menom ulíc, námestí, vytváraním aleji žien, atď. Zástupkyňa Klubu podnikavých žien SLB, Agnieszka Wyderka -Dyjecinska  a jej slova potvrdila zástupkyňa Kongresu žien v Pile , Iwona Kaminska- Lech , že aj keď na vysokých školách viac ako 60 % študentov tvoria ženy, to už  vyššie vedecké stupne ma už len 20 % z nich, a vo vedení veľkých firiem je len 6% žien. Taktiež ženy musia byť odvážne, stavať na svojom osobnom a profesionálnom živote, nastavovať pravidla podľa seba. Účastníčky privítala online Agnieszka Nowak, predsedníčka partnerskej organizácie Zóna žien z Bielska-Bialej. Pani Urszula  Barbara Krawczyk, predsedníčka Akadémie efektívnych žien, politička, vedkyňa a známa aktivistka upozornila na zneužívanie témy žien počas volieb. Poukázala na skutočnosť, že aj keď množstvo politických strán v Poľsku tuto tému používalo ako vlajku a banner, v skutočnosti ani jedna strana nemala reálny balík pre ženy ani žiadne riešenia pre problémy žien. Najmä čo sa týka rovnosti príležitosti, nediskriminácie, možnosti rozhodovať o svojom  zdraví a živote v kontexte veľmi prísnej legislatívy v oblasti prerušenia tehotenstva, násilia v domácnosti , atď. Tém a spoločných problémov bolo menovaných skutočne veľa, a ako sme sa presvedčili bohužiaľ tie nemajú hranice a sú obdobné v našich krajinách. Konferencia hľadala tiež možnosti pre rozvoj podnikania, financovania ženských aktivít a spolupráce. Týmto témam bolo venovane vystúpenie riaditeľky Rozvojovej agentúry ŽSK , Kataríny Janurovej.   Pani Andrea Cuthova zo ŽSK predstavila výzvy v rámci Fondu Malých Projektov v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Interreg PL-S,  a informovala možnostiach podpory cezhraničných projektov. Taktiež možnosti pre podnikateľky a spoluprácu predstavilo  Centrum Inovácii´- Inovia. Pán riaditeľ Vlastimil Kocián potvrdil inkluzívny charakter konferencie a informoval o fungovaní centra Inovia, podporujúceho začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, sturt -upy a poskytujúceho poradenské služby na všetkých úrovniach podnikania. Počas prestávky na nadväzovanie kontaktov sa premietal film o Korunovácii, krásnom projekte Zóny pre ženy.

O tom že ženy  vidia budúcnosť v nových technológiách presvedčila  zástupkyňa OZ Aj Ty v IT Alexandra Marčičiaková, ktora predstavila vzdelávacie aktivity pre školy a ženy, ktoré  umožnia ženám sa lepšie uplatniť  na pracovnom trhu. 

Konferenciu spestrili tematické workshopy, info bod Európskeho parlamentu , podnikateľky ponúkajúce svoje výrobky napr. krásne  figuríny anjelov, plastiky, podnikatelia prezentujúci zdravú výživu a kozmetiku.  Dostatočný časový priestor pre   networking a neformálne kontakty ocenila poľská aj slovenská strana. 

27 października w siedzibie Żylińskiego Kraju Samorządowego odbył się Międzynarodowy Kongres Kobiet – Kobieta to Odwaga, w którym wzięły udział kobiety z Polski i Słowacji, a nawet z Czech i słonecznej Grecji. 

Głównym celem było stworzenie transgranicznej platformy kobiet do komunikacji, nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Cała konferencja była moderowana przez Karolinę Annę Bielik, prezes polonijnego Stowarzyszenia Handlu i Inwestycji PRO POLONIA na Słowacji. 

Konferencja odbyła się pod patronatem pierwszej kobiety żupaki czyli Marszałkini – przewodniczącej ŽSK Eriki Jurinovej, co zostało szczególnie docenione przez polskie uczestniczki, ponieważ obecnie w Polsce tylko mężczyźni rządzą województwami. Słowo wstępne należało do miasta Żylina, które wsparło finansowo kongres, w osobie pierwszego wiceburmistrza Jana Ničika. Jego przemówienie spotkało się z dużym odzewem, zwłaszcza jego słowa, że „mężczyźni powinni chronić kobiety nie dlatego, że są słabe, ale dlatego, że są ważne“ stały się czołowym cytatem na polskich forach kobiecych, a nawet te słowa zaczęły być wymieniane w polskiej prasie. Top Centrum Kobiet Przedsiębiorczych reprezentowały Tatiana Natná, przewodnicząca i Silvia Milova, przewodnicząca Kobiety w Biznesie Żylina.  Monika Mináriková, uczennica Liceum Zawodowego Przedsiębiorczości, miała okazję przeprowadzić video – ankietę wśród uczniów i nauczycieli, co roumieją pod słowami „Kobieta to odwaga“. Słowacka publiczność miała okazję zapoznać się z polskimi organizacjami kobiecymi, ich działalnością i rozumieniem słów „odważne kobiety“. Małgorzata Groniewska, przedstawicielka Kongresu Kobiet – największej i najbardziej aktywnej organizacji kobiecej w Polsce opisała problemy, z którymi muszą walczyć kobiety w Polsce. W Polsce kobiety coraz częściej starają się promować kobiety, które odniosły sukces w historii – na przykład poprzez nazywanie ich imionami ulic i placów, tworzenie alei kobiet itp. Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, przedstawicielka Klubu Kobiet Biznesu SLB, a jej słowa potwierdziła Iwona Kamińska-Lech, przedstawicielka Kongresu Kobiet w Pile, że chociaż ponad 60% studentów na uczelniach wyższych to kobiety, to tylko 20% z nich ma wyższe stopnie naukowe, a tylko 6% kobiet zasiada w zarządach dużych firm. Kobiety też muszą być odważne, budować swoje życie osobiste i zawodowe, wyznaczać sobie zasady.Uczestnikówi uczestniczka pozdrowiła online Agnieszka Nowak – preze partnerskiej organizacji Strefy Kobiet z Bielska Białej.  Urszula Barbara Krawczyk, prezeska Akademii Skutecznych Kobiet, polityczka, naukowczyni i znana aktywistka, zwróciła uwagę na nadużywanie tematu kobiet podczas wyborów. Zwróciła uwagę, że choć wiele partii politycznych w Polsce używa tego tematu jako sztandaru i transparentu, to w rzeczywistości ani jedna partia nie miała realnego pakietu dla kobiet, ani żadnych rozwiązań dla kobiecych problemów. W szczególności w zakresie równości szans, niedyskryminacji, możliwości podejmowania decyzji dotyczących ich zdrowia i życia w kontekście bardzo surowych przepisów dotyczących aborcji, przemocy domowej itp. Rzeczywiście było wiele wspólnych tematów i wspólnych problemów, a jak widzieliśmy, niestety nie mają one granic i są podobne w naszych krajach. Konferencja dotyczyła również możliwości rozwoju biznesu, finansowania działalności kobiet i współpracy. Tematy te zostały poruszone przez dyrektor Agencji Rozwoju ŽSK, Katarinę Janurovą.   Pani Andrea Cuthova z ŽSK przedstawiła nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg PL-S oraz poinformowała o możliwościach wsparcia projektów transgranicznych. Również możliwości dla kobiet przedsiębiorców i współpracy zostały przedstawione przez Centrum Innowacji – Inovia. Pan Vlastimil Kocián, dyrektor, potwierdził inkluzywny charakter konferencji i poinformował o funkcjonowaniu Centrum Inovia, wspierając start-upy i kobiety-przedsiębiorców, świadcząc usługi doradcze na wszystkich poziomach przedsiębiorczości. W przerwie networkingowej puszczono film o Koronacji- pięknym projekcie Strefy Kobiet. 

O tym, że kobiety widzą przyszłość w nowych technologiach mówiła Alexandra Marčičiaková, przedstawicielka OZ „You in IT“, która zaprezentowała działania edukacyjne dla szkół i kobiet, które pozwolą kobietom lepiej odnaleźć się na rynku pracy. 

Konferencję wzbogaciły warsztaty tematyczne, punkt informacyjny Parlamentu Europejskiego, przedsiębiorczynie oferujące swoje produkty, np. piękne figurki aniołów, rzeźby, przedsiębiorcy prezentujący zdrowe odżywianie i kosmetyki.  Wystarczająca ilość czasu na networking i nieformalne kontakty została doceniona zarówno przez stronę polską, jak i słowacką.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.