OGŁOSZONO NABÓR NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STYPENDIUM I DOTACJI IMIENIA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO

Osoba kontaktowa: Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Telefon: tel. +48 883 18

E-mail: stypendia@skubi.net

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego Ministra Spraw Zagranicznych RP po odzyskaniu Niepodległości (1989–1993), dla kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu.


Stypendium umożliwi prowadzenie badań naukowych w Polsce przez cały rok akademicki 2019/2020, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Celem Stypendium i Dotacji jest promowanie demokracji, poszanowania praw człowieka, państwa prawa i zasad prawa w stosunkach międzynarodowych. Temat badań naukowych będzie związany z powyższym celem i będzie należeć do jednej z następujących dyscyplin:
– prawo (w szczególności prawa człowieka, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe),
– nauki polityczne,
– historia najnowsza.

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które obroniły doktorat (lub mają znaczący dorobek naukowy) lub też ukończyły studia wyższe i wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Dotacja umożliwi jej beneficjentowi trzymiesięczny lub krótszy pobyt w Polsce, który będzie miał takie same cele i będzie zorganizowany na podobnych zasadach, jak pobyt w ramach Stypendium.

Fundacja przyzna w roku akademickim 2019/2020 jedno Stypendium i dwie Dotacje.

Program i realizacja stażu naukowego w ramach Stypendium
Stypendysta prowadzi badania naukowe w Polsce w wybranej przez siebie dziedzinie, we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną polską uczelnią, pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Stypendysta będzie zobowiązany opublikować wyniki badań naukowych w formie i na warunkach uzgodnionych z opiekunem naukowym i z Fundacją.

Pobyt w Polsce rozpocznie się 1 października 2019 r. i trwać będzie 9 miesięcy (cały rok akademicki 2019/2020). Na wniosek Stypendysty, pobyt może trwać krócej niż 9 miesięcy, może też rozpocząć się później niż 1 października.

Stypendysta nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

Program i realizacja pobytu naukowego w ramach Dotacji
Beneficjent Dotacji w czasie pobytu w Polsce prowadzi badania naukowe w wybranej przez siebie dziedzinie we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim lub z inną uczelnią w Polsce.

Pobyt naukowy odbędzie się w roku akademickim 2019/2020 i będzie trwać trzy miesiące lub krócej (beneficjent wybiera czas trwania pobytu).

Beneficjent Dotacji nie może podejmować pracy zarobkowej w czasie pobytu w Polsce.

Kryteria wyboru stypendysty i beneficjenta Dotacji
Kandydaci mogą pochodzić ze wszystkich obszarów i krajów wymienionych na początku ogłoszenia, z wyjątkiem Polski.

Stypendium i Dotacja są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe oraz

– obroniły doktorat (lub, ewentualnie, mają znaczący dorobek naukowy)

lub

– wykazują się wysokimi osiągnięciami na rzecz dobra społecznego, w szczególności promowania demokracji i państwa prawa.

Preferowani będą kandydaci, którzy nie ukończyli czterdziestu lat życia.

Znajomość języków obcych, szczególnie angielskiego, będzie istotnym kryterium wyboru kandydata.

Wskazana jest znajomość języka polskiego. Osoba nieznająca języka polskiego, a zakwalifikowana do Stypendium, odbędzie intensywny kurs językowy w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku akademickiego (w sierpniu i wrześniu). Beneficjentowi Dotacji, który będzie tego potrzebować, Fundacja zapewni kurs języka polskiego w czasie jego pobytu w Polsce.

Szczegółowe warunki Stypendium
Stypendysta otrzyma:

– łączną sumę 28 940 PLN w ratach miesięcznych w przypadku prowadzenia badań naukowych w Polsce przez dziewięć miesięcy; w przypadku prowadzenia badań przez krótszy okres, wypłacona suma będzie proporcjonalna do tego okresu (od tej sumy stypendysta będzie musiał zapłacić podatek dochodowy w swoim kraju stałego zamieszkania albo w Polsce);

– bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;

– jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;

– zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 3212 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych stypendysty.

O ile stypendyście będzie potrzebny intensywny kurs języka polskiego, koszta kursu oraz zakwaterowania i wyżywienia w czasie 1- lub 2-miesięcznego kursu zostaną pokryte przez Fundację.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych stypendyście, jeżeli stypendysta:

– nie zakończy z zadowalającym wynikiem wymaganego kursu języka polskiego;

– nie będzie realizować celów, dla których przyznano mu Stypendium, w szczególności nie będzie prowadzić badań naukowych w Polsce;

– nie ubezpieczy się od kosztów pilnego leczenia w Polsce;

– lub w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Szczegółowe warunki Dotacji
Beneficjent Dotacji otrzyma:

– łączną sumę 9647 PLN w przypadku pobytu trzymiesięcznego; w przypadku krótszego pobytu, wypłacona suma będzie proporcjonalna do czasu pobytu w Polsce (od tej sumy beneficjent Dotacji będzie musiał zapłacić podatek w swoim kraju zamieszkania albo w Polsce);

– bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie lub pokrycie kosztów zakwaterowania w czasie pobytu w Polsce;

– jednorazowy zwrot kosztów podróży ze stałego miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem;

– zwrot kosztów ubezpieczenia od kosztów pilnego leczenia w Polsce.

Fundacja przeznaczy sumę 1071 PLN na zakup książek i pomocy naukowych, które służyć będą do badań naukowych beneficjenta Dotacji.

Fundacja pokryje koszt kursu języka polskiego w czasie pobytu beneficjenta w Polsce, o ile kurs taki będzie potrzebny.

Fundacja może zaniechać wypłacania świadczeń przyrzeczonych beneficjentowi Dotacji, jeżeli beneficjent:

– nie będzie realizować celów, dla których przyznano mu Dotację, w szczególności nie będzie prowadzić badań naukowych w Polsce;

– nie ubezpieczy się od kosztów pilnego leczenia w Polsce;

– lub w rażący sposób naruszy zasady i zwyczaje akademickie lub normy współżycia społecznego.

Jak kandydować
Kandydatury należy wysyłać do 8 kwietnia 2019 r. Instrukcja dla kandydatów znajduje się tu.

Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury sporządzone zgodnie z instrukcją.

Zarząd Fundacji wybierze stypendystę i beneficjentów Dotacji na podstawie rekomendacji Rady Programowej. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do 10 czerwca 2019.

Szczegółowe informacje o Stypendium i o Dotacji dostępne są tu.

Fundator Stypendium i Dotacji:
Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego
www.skubi.net/fundacja.html
stypendia@skubi.net
tel. +48 883 188 969

Przy współpracy z:
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło: studium.uw.edu.plskubi.net

http://www.skubi.net/stypendium2019.html

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.