Súťaž Svet Sienkiewicza

 

Poľský inštitút v Bratislave

&

Centrum Poľského jazyka a kultúry

pri Katedre slovanských jazykov

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vás pozývajú na celoslovenskú literárnu súťaž Henryka Sienkiewicza

Viac o súťaži:      http://www.polinst.sk/sk/aktuality/2985-sutaz-svet-sienkiewicza.

 

 

Pravidlá súťaže

Cieľ a zadanie súťaže

Cieľom je napísať poviedku, ktorá bude inšpirovaná jednou z troch noviel poľského nositeľa Nobelovej ceny: Za chlebom (1880), Strážca majáka (1881), Sachem (1889). (Texty a príloha k pravidlám súťaže sú dostupné na stiahnutie na stránke www.polinst.sk). Poviedka by nemala svojím rozsahom presahovať tri strany textu (5 400 znakov) a musí sa začínať poslednými slovami z vybraného textu Henryka Sienkiewicza:

  • Trvalo to zo dva mesiace. Ale ktorési ráno do prístavu neprišla a už ju nik nevidel. Len policajné noviny priniesli na druhý deň zvesť, že na samom konci prístavu sa našlo telo mŕtveho dievčaťa neznámeho mena a pôvodu… (Za chlebom)
  •  Starec sa za tých niekoľko dní ešte väčšmi zhrbil a opadol, len mu oči svietili. Na novú cestu životom si vzal so sebou aj svoju knihu, ktorú si kedy-tedy pritískal k prsiam, akoby sa bál, žeby neprišiel aj o tú… (Strážca majáka)
  • Hľa, tu priam vychádza znova, zadychčaný, ustatý, strašný. V ruke nesie plechovú misku, naťahuje ju k divákom a pokorne vraví: – Dajte, prosím, podľa možnosti niečo poslednému z Čiernych Hadov! (Sachem)

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby všetkých vekových kategórií, bez ohľadu na členstvo v literárnych spoločenstvách a zväzoch.

Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie jednej doposiaľ nepublikovanej poviedky v slovenskom jazyku, ktorá zatiaľ nezískala žiadne iné ocenenie v akýchkoľvek iných súťažiach. Táto poviedka musí byť originálnym dielom autora, ktorý sa prihlasuje do tejto súťaže, pričom musí ísť o autonómne literárne dielo. Súťažné dielo je potrebné zaslať na adresu: teresa.lukacova@instytutpolski.org.

Prosíme o zaslanie textov vo formátoch *.rtf alebo *.doc (písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5).

Do e-mailu je potrebné uviesť osobné údaje, adresu autora a emailovú adresu (ak je odlišná od tej, z ktorej je odoslaný text).

Ocenenia

Hlavná cena – tablet + sfilmovaná Trilógia Henryka Sienkiewicza.

Druhá cena – powerbank + sfilmovaná Trilógia Henryka Sienkiewicza.

Tretia cena – sfilmovaná Trilógia Henryka Sienkiewicza.

Špeciálna cena Poľského inštitútu v Bratislave – účasť na letnej škole poľského jazyka v lete 2017 organizovanej Školou poľského jazyka a kultúry Sliezskej univerzity v Cieszyne.

Výherný text bude publikovaný v spoločensko-kultúrnom periodiku Monitor Polonijny.

Termíny

Súťažné práce je potrebné zaslať najneskôr do 10. decembra 2016.

Výsledky súťaže budú vyhlásené v Poľskom inštitúte v Bratislave v januári 2017.

Zloženie poroty:

PhDr. Miron Pukan, PhD. (Prešovská univerzita)

PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD. (Univerzita Mateja Bela)

Peter Šulej (šéfredaktor časopisu Vlna)

Tajomníčka ceny:

Teresa Lukáčová

Osobné údaje

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom ich sprístupní prihlásením sa do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Organizátora. Súťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu podmienok dohodnutých s Usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v Súťaži Usporiadateľovi Súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním Súťaže a odovzdávaním výhier pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Usporiadateľ Snímok v súlade s jeho určením poskytne.

Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobitné ustanovenia

O výsledkoch súťaže Organizátor informuje iba výhercov. Porota si vyhradzuje právo na zmenu rozdelenia výhry. Výber výherných textov bude publikovaný na stránke www.polinst.sk.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá výberu víťaza, dátum uskutočnenia výberu víťaza, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom výberu víťaza. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave 27. septembra 2016.

Poľský inštitút v Bratislave

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.