Informácie o pravidlách a postupoch na vydávanie cestovných pasov

Dokument paszportowy (paszport, paszport tymczasowy) jest dokumentem urzędowym upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Podstawa prawna:

  –    Ustawa o dokumentach paszportowych z dnia 13 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 143 z dnia 10 sierpnia 2006 roku poz. 1027) z późn. zmianami.

    –   Rozporządzenie Rady WE nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. UE L 385 z 29 grudnia 2004 roku str. 1).

     –  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152 poz. 1026,  2010 r.)

Paszporty drukowane są centralnie w Polsce. W związku z tym czas oczekiwania na wydanie paszportu przez konsula wynosi około 2 miesięcy.

W przypadku konieczności posiadania ważnego dokumentu tożsamości w okresie oczekiwania na paszport, istnieje możliwość wystąpienia z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego z okresem ważności do 12 miesięcy.

Zgodnie z ustawą złożenie wniosku o dokument paszportowy odbywa się osobiście. Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

Zarówno przy składaniu wniosku o paszport, jak i przy jego odbiorze pobierane są, względnie weryfikowane odciski palców. W sytuacjach szczególnych i na podstawie pisemnego podania osoby wnioskującej możliwe jest wysłanie dokumentu paszportowego pocztą.

I. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o paszport :

 • – Czytelnie wypełniony w języku polskim i podpisany wniosek o wydanie dokumentu paszportowego. W przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy należy wypełnić dodatkowo jeden wniosek.
 • – Posiadany polski dokument paszportowy do wglądu (dokument paszportowy pozostanie w posiadaniu właściciela do momentu odbioru nowego dokumentu paszportowego, kiedy to konieczne będzie jego ponowne okazanie celem anulowania) lub – w razie jego braku – ważny polski dowód osobisty. W przypadku utraty paszportu lub jego zniszczenia należy złożyć odpowiednie oświadczenie.
 • Jedna kolorowa fotografia (w przypadku aplikowania jednocześnie o paszport tymczasowy- 2 fotografie) o wymiarach 3,5×4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na białym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • Oryginalny odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia,
 • Oryginalny odpis skrócony polskiego aktu małżeństwa z adnotacją o noszonym nazwisku.

Uwaga:  Zagraniczne akty urodzenia i małżeństwa podlegają więc – przed złożeniem wniosku o paszport – umiejscowieniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Do wniosku o wydanie paszportu musi być wpisany numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL). W przypadku braku numeru konsul występuje o jego nadanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dopiero po nadaniu numeru PESEL możliwe będzie przyjęcie wniosku o paszport.

II. Paszport dla osoby małoletniej do lat 18

Dzieciom do lat 5 wydaje się paszporty tymczasowe z ważnością na 1 rok. Dzieciom przed ukończeniem 5 roku życia może być wydany – na żądanie rodziców – paszport z 12-miesięcznym terminem ważności. Dzieciom w wieku od 5 do 13 lat wydaje się paszporty z 5-letnim okresem ważności. Małoletni powyżej 13 lat otrzymują paszporty 10-letnie.

Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu tymczasowego małoletniemu jego obecność jest obowiązkowa, jeżeli ukończył 5 lat, a w przypadkach innych wniosków obecność małoletniego zawsze jest obowiązkowa.

Do wydania dokumentu paszportowego (paszport, paszport tymczasowy) wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

III. Paszport tymczasowy

Paszporty tymczasowe z okresem ważności do 12 miesięcy konsul wydaje obywatelom polskim przebywającym za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu lub w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny, albo obywatelom, którzy oczekują na wydanie paszportu oraz małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty, o których mowa w pkt. I.

IV. Opłaty konsularne

Zasady pobierania przez konsula opłat za wydanie paszportu oraz ich wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1530 z późn. zm.). Opłaty są pobierane z góry przy złożeniu wniosku o wydanie paszportu.

Opłaty konsularne wynoszą:

za przyjęcie wniosku i

Wydanie paszportu 10 – letniego
 • 106 EUR
wydanie małoletniemu paszportu 5 – letniego lub paszportu na żądanie rodziców
 •   36 EUR
wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport 10 – letni lub paszport 5 – letni
 •   15 EUR
wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania
 •   39 EUR
wydanie paszportu tymczasowego dziecku, które nie ukończyło 5 roku życia
 •   17 EUR
wydanie paszportu 10 – letniego w miejsce paszportu utraconego
 •  188 EUR

Zniżka w opłacie paszportowej przysługuje uczniom i studentom do 26 roku życia, a także rencistom, emerytom, inwalidom, ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, kombatantom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej oraz osobom korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych po okazaniu stosownych dokumentów potwierdzających ich status.

Wysokość opłaty za wydanie paszportu 10-letniego ze względu na: zmianę nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu, zmianę wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości, brak w paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli lub wiz oblicza się odejmując od opłaty podstawowej jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczasowego paszportu.

Bezpłatnie wydawane są paszporty dla osób, które w chwili złożenia wniosku ukończyły 70 rok życia oraz dla osób, które wymieniają paszport z powodu jego wady technicznej.

Obowiązek wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą) niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.