Mimoriadný a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike – Tomasz Chłoń

Tomasz Chłoń

H.E. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to Slovak Republic

 

Career diplomat since 1987. Worked in the MFA Consular Department, the Polish Embassy in Helsinki, the Security Policy Department and the Permanent Representation  of the Republic of Poland to NATO. In 2004-2005 he was deputy director of the United Nations System Department. In  2004-2010 he served as Poland’s Ambassador to Estonia. Upon his return to the MFA, he was director of the United Nations and Human Rights Department. For the last two years (2011-2012), he was director of the Minister’s Office in the MFA.

 

Graduated from Hungarian Studies at Warsaw University and post-graduate studies at the Polish Institute of International Affairs, Warsaw University and the University of Maastricht. Fluent in English, Finnish, Hungarian, French, Russian and Estonian, and increasingly proficient in Slovakian. Decorated with the Silver Cross of Merit and the Estonian Order of the Cross of Terra Mariana 1st class.

 

Author of academic papers: “Finland’s road to the European Union”, “Russia closer to NATO”  and “Poland in the UN”, and articles published in the Polish, Finnish and Estonian press. Member of the Member of the Euro-Atlantic Association.

www.bratyslawa.msz.gov.pl/en/embassy/ambassadorro-Atlantic Association.Tomasz Chłoń

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Republice Słowackiej

 

 

Od 1987 roku w służbie zagranicznej. Pracę w MSZ rozpoczynał w Departamencie Konsularnym, później pracował m.in. w Ambasadzie RP w Helsinkach, Departamencie Polityki Bezpieczeństwa i Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO. W latach 2004-2005 był wicedyrektorem Departamentu Systemu Narodów Zjednoczonych. W latach 2005-2010 był ambasadorem Polski w Estonii, a po powrocie dyrektorem Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka. Przez ostatnie dwa lata (2011-2012) był dyrektorem Sekretariatu Ministra w MSZ.

 

 

Absolwent filologii węgierskiej na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył także studia podyplomowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht.  Mówi po angielsku, fińsku, węgiersku, francusku, rosyjsku i estońsku. Coraz sprawniej posługuje się słowackim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i estońskim Krzyżem Terra Mariana I klasy.

 

 

Autor opracowań naukowych: „Droga Finlandii do Unii Europejskiej”, „Rosja bliżej NATO” i „Polska na forum ONZ”, a także artykułów w prasie polskiej, fińskiej i estońskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/pl/ambasada/ambasador 

Mimoriadný a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike

 

Od roku 1987 v zahraničných službách. Prácu v MZV začal na konzulárnom odbore, neskôr pracoval, okrem iného, na Veľvyslanectve PR v Helsinkách, v Odbore bezpečnostnej politiky a Stálom zastúpení PR pri NATO. V rokoch 2004 – 2005 bol zástupcom riaditeľa Odboru systému zjednotených národov. V rokoch 2005-2012 bol veľvyslancom Poľska v Estónsku a po návrate riaditeľom Odboru zjednotených národov a práv človeka. Posledné dva roky (2011 – 2012) bol riaditeľom sekretariátu ministra na MZV.

Absolvent maďarskej filológie na Varšavskej univerzite, ukončil aj podiplomové štúdium v Poľskom inštitúte medzinárodných vecí, na Varšavskej univerzite a Univerzite v Maastricht. Hovorí po anglicky, fínsky, maďarsky, francúzsky, rusky a estónsky. Čoraz lepšie sa dorozumieva po slovensky. Bol vyznamenaný Strieborným krížom za zásluhy a estónskym Krížom Terra Mariana I. triedy.

Autorom vedeckých publikácií: „Cesta Fínska do Európskej únie“, „Rusko bližšie k NATO“ a „Poľsko na Fóre OSN“, ako aj článkov v poľskej, fínskej a estónskej tlači. Je členom Euroatlantického združenia

http://www.bratyslawa.msz.gov.pl/sk/velvyslanectvo/velvyslanec

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.