Projekt: PODNIKÁME BEZ HRANÍC


 

Projekt: Przedsiębiorczość bez granic
„Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013“ Numer projektu:. WTSL.02.03.00-82-235/10

Projekt ten koncentruje się na rozwój społeczny i gospodarczy na słowacko-polskim pograniczu  i stworzeniu  sieci łączących polskich i słowackich partnerów. Ma on na celu stworzyć  instrumenty do  rozwoju i polepszenia jakości współpracy transgranicznej, w szczególności w dziedzinie biznesu. Projekt  bezpośrednio  nawiązuje do już  wdrażonego ą transgranicznego projektu „Sieć przedsiębiorczości  bez granic.“ Punkty Konsultacyjne  są  utworzone  w celu aktywizacji i stymulowania otoczenia biznesu po obu stronach granicy, a także dostarczają informacji oraz organizacji  szkoleń   dla środowiska biznesu lub w regionach przygranicznych. Działania w ramach projektu mają  nie tylko charakter edukacyjny, ale także przyczynia się do powstania innych podsieci komunikacyjnych dla przedsiębiorców.
Działania projektu skupiają się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach, samorządach, stowarzyszeniach  i innych podmiotach.  Rezultaty  projektu będą mieć długoterminowe skutki dla  regionów  przygranicznych:
• poprawa infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska biznesowego,
• Zwiększenie wiedzy z zakresu prawa, biznesu, prywatyzacji i operacji finansowych, inwestycje w Polsce i na Słowacji
• prezentacja  innowacyjnych nowych opcji i narzędzi w działalności transgranicznej,
• aktywizacja nieaktywnych biznes planów,
• wzrost zainteresowania przedsiębiorstw  o inwestycje  w przygranicznych  regionach po obu stronach granicy.
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2011 r., projekt zakończy się w wrześniu 2012th

Projekt:  PODNIKÁME BEZ HRANÍC

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.“  Číslo projektu: WTSL.02.03.00-82-235/10

 Cieľ projektu:   Projekt je zameraný na sociálny a hospodársky rozvoj Slovensko-poľského pohraničia a vytvorenie sietí spájajúcej poľských a slovenských partnerov. Má za cieľ doplniť nástroje v rozvoji a kvalite cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti podnikania. Projekt priamo nadväzuje na už implementujúci projekt cezhraničnej spolupráce „Sieť podnikania bez hraníc“. INFOBODY majú za účel aktivizáciu a stimuláciu podnikateľského prostredia po oboch stranách hranice a zároveň poskytnúť informačno-vzdelávací backing pre začínajúcich alebo rozhodujúcich sa podnikateľov v prihraničných regiónoch. Aktivity projektu majú nielen vzdelávací charakter, ale zároveň majú prispieť k vytvoreniu ďalších komunikačných podsietí pre podnikateľov.

Aktivity projektu sú zamerané hlavne pre malých a stredných podnikateľov, samosprávy, združenia a iné subjekty. Výstupy projektu budú mať dlhodobé účinky pre pohraničné regióny:

  • zlepšenie komunikačnej infraštruktúry pre podnikateľské prostredie,
  • zvýšenie vedomosti v oblasti legislatívy, podnikania, privatizácie a finančných operácií, investícií v Poľsku a na Slovensku,
  • poukázanie na nové inovačné možnosti a nástroje v cezhraničnom podnikaní,
  • nadviazanie kooperačných subdodávateľských a iných vzťahov v oblasti podnikania, výroby a služieb,
  • aktivizácia nečinných podnikateľských zámerov,
  • zvýšenie záujmu o podnikanie a investície v regiónoch po oboch stranách hranice.

Realizácia projektu sa začala v mesiaci apríl 2011, ukončenie projektu bude v mesiaci september 2012.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.