Štipendia Semper Polonia

From  1.1.2012 r.  –   Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS),

http://stypendia.semperpolonia.pl/auth/login?redir=http%3A%2F%2Fstypendia.semperpolonia.pl%2F

Celem programu stypendialnego jest przede wszystkim:

•  wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających i studiujących poza granicami Polski;
•  wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
•  budowanie polskiego lobby w krajach zamieszkania naszych stypendystów.

O stypendium SEMPER POLONIA mogą ubiegać się osoby, które spełniają wymagania  Regulaminu Stypendialnego Fundacji (do pobrania poniżej), m.in.:

• posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje polskie pochodzenie;
• ukończyły szkołę średnią z polskim językiem nauczania (chyba, że nie ma takiej szkoły w miejscu zamieszkania wnioskodawcy);
• mieszkają poza granicami Polski od co najmniej 15 lat;
• studiują w kraju swojego zamieszkania (poza granicami Polski);
• studiują w szkołach wyższych wydających dyplomy uznawane przez ministerstwo edukacji danego państwa;
• osiągają w nauce wyniki co najmniej dobre;
• posługują się językiem polskim w stopniu dobrym;
• aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę ;
• nie posiadają stałego zatrudnienia;
• nie otrzymują i nie ubiegają się o stypendium z innej polskiej organizacji społecznej lub instytucji rządowej;
• nie ukończyły 24 roku życia w momencie składania pierwszego wniosku o przyznanie stypendium.

Od 1 stycznia 2012 r. funkcjonuje Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS),

http://stypendia.semperpolonia.pl/auth/login?redir=http%3A%2F%2Fstypendia.semperpolonia.pl%2F

który umożliwia studentom polonijnym składanie wniosków stypendialnych w formie elektronicznej (instrukcja do pobrania poniżej). Wypełnione przez studentów aplikacje trafiają do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, które po ich zweryfikowaniu oraz zaopiniowaniu przesyłają je do Fundacji za pośrednictwem internetu. Od 2012 r. jest to jedyna możliwa forma ubiegania się o stypendium SEMPER POLONIA.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Stypendialna w porozumieniu z Zarządem Fundacji SEMPER POLONIA. Na podstawie informacji zawartych w elektronicznych formularzach oraz opiniach polskich placówek członkowie Komisji przyznają studentom punkty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

• wyniki w nauce;
• aktywność społeczno-kulturalna na rzecz środowiska polonijnego oraz współpraca z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi;
• kierunek studiów;
• sytuacja materialna studenta.

Ostateczna ilość punktów decyduje o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości. Uzależnienie wysokości stypendium od ilości zdobytych punktów pozwala na transparentną ocenę oraz możliwość specjalnego premiowania najlepszych i najbardziej aktywnych studentów.

Fundacja zawiera ze studentami, którym przyznano stypendia, umowy stypendialne na okres jednego semestru. Wypłatą stypendiów oraz podpisywaniem umów stypendialnych zajmują się polskie konsulaty działające w krajach, gdzie realizowany jest program.

W czasie pobierania stypendium stypendysta jest zobowiązany do:

• uczęszczania na wszystkie zajęcia zaplanowane zgodnie z programem studiów;
• terminowego zaliczenia egzaminów;
• wykonywania uzgodnionych prac na rzecz Fundatora stypendium lub instytucji przez niego wskazanej;
• doskonalenia znajomości języka polskiego oraz pogłębiania wiedzy o Polsce;
• wywiązywania się z postanowień Regulaminu Stypendialnego.

Każdy stypendysta spełniający warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji po uzyskaniu zaliczenia wszystkich egzaminów i uzyskaniu promocji na kolejny semestr studiów ma prawo ubiegać się o dalsze przedłużenie otrzymywania stypendium. Nabór kandydatów na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA prowadzony we współpracy z konsulatami RP odbywa się dwa razy w roku tj. do 1 marca na semestr wiosenny oraz do 1 sierpnia na semestr jesienny.

Wszelkich informacji o stypendiach SEMPER POLONIA udziela:
Dorota Guz
E-mail: dguz@semperpolonia.pl
Tel. +48-22-505-66-74Od 1.1.2012 r.  –   Zintegrowany Elektroniczny System Stypendialny (ZESS),

http://stypendia.semperpolonia.pl/auth/login?redir=http%3A%2F%2Fstypendia.semperpolonia.pl%2F

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.