Závery IX. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny


Závery IX. zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

IX. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalen len „výbor“) sa uskutočnilo 22. mája 2013. Na zasadnutí boli prijaté nasledujúce závery:

1. Predseda výboru navrhol zmenu predloženého návrhu programu. Body č. 3 a 7 boli vypustené, bod č. 10 bol zaradený za bod č. 5 ako bod č. 6 a ako bod č. 7 bola zaradená správa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“) o priebehu a výsledkoch 3. monitorovacieho kola implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike. Bod č. 13 bol zaradený ako bod č. 8.

2. Výbor bral na vedomie informáciu podpredsedu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny z deviateho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

3. Výbor schválil uznesenie č. 22/2013, v ktorom bral na vedomie informáciu o návrhu legislatívneho zámeru rekodifikácie civilného práva procesného a vyjadril podporu stanovisku sekretariátu výboru k legislatívnemu zámeru.

4. Výbor schválil uznesenie č. 23/2013, v ktorom bral na vedomie správu MZVaEZ SR o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike a odporučil Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) odporučiť vláde predloženú správu schváliť.

5. Výbor schválil uznesenie č. 24/2013, v ktorom odporučil rade odporučiť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zapojiť do procesu prípravy a schvaľovania učebníc a prekladov učebníc a do procesu prípravy edičných plánov učebníc pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a s vyučovaním jazyka národnostných menšín odborníkov, ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín. Pri vykonávaní tejto úlohy by s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a so Štátnym pedagogickým ústavom mal spolupracovať aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

6. Výbor bral na vedomie informáciu o dočasnej pracovnej skupine zriadenej podľa uznesenia
č. 15/2012 VNMES na vypracovanie nových transparentných pravidiel alokácie finančných prostriedkov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky – kultúra národnostných menšín.

7. Výbor schválil uznesenie č. 25/2013, v ktorom zdôrazňoval dôležitosť výkonu ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Členovia výboru predniesli svoje pripomienky predstaviteľom Rozhlasu a televízie Slovenska v súvislosti s rozhlasovým a televíznym vysielaním pre národnostné menšiny. Predstavitelia Rozhlasu a televízie Slovenska reagovali na prednesené pripomienky a vyjadrili svoju ochotu ďalej rokovať o nastolených otázkach.

8. Výbor bral na vedomie informáciu o stave dotačného programu Kultúra národnostných menšín 2013.

9. Výbor bral na vedomie informáciu o príprave celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a schválil za nominanta výboru do koordinačnej skupiny Alexandra Dulebu.

10. Výbor bral na vedomie informáciu o aktuálnych výzvach vyhlásených rezortom školstva v rámci Operačného programu vzdelávanie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.