NOVA KVALITA SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU – NOVÉ KVALIFIKÁCIE

Partneri mikroprojektu:

Združenie „BESKIDlove“ – https://beskidlove.pl/

Implementačné obdobie – mikroprojekt realizovaný od decembra 2020 do októbra 2021.

Hodnota projektu – Celková hodnota zmluvy na mikroprojekt je 53 123,70 EUR

Spolufinancovanie z Európskej únie (percento a názov Európska Fond regionálneho rozvoja),-Mikroprojekt je spolufinancovaný na 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (45 155,14 EUR z EFRR)

Cieľom mikroprojektu je zvýšiť vedomosti, odbornú kvalifikáciu a kompetencie ľudí v cestovnom ruchu, službách cestovného ruchu získavaním nových zručností, ktoré zlepšia ich postavenie na trhu práce. Realizácia mikroprojektu je inovatívnym konceptom, ktorý je dôležitým prvkom rozširujúcim ponuku vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí. Školenia naplánované v mikroprojekte umožnia odborné preškolenie, odborné vzdelávanie, alebo doplnenie získaných kvalifikácií v danom odbore. Cieľ sa dosiahne organizáciou štyroch druhov školení a workshopov.

  • Zvyšovanie komunikačných a jazykových schopností obyvateľov pohraničia s osobitným dôrazom na angličtinu, ako univerzálny jazyk globálneho významu;
  • Zvyšovanie zručností v oblasti služieb zákazníkom, so zvláštnym dôrazom na prácu so zložitým zákazníkom a na prácu v strese;
  • Získanie kvalifikácie turistického sprievodcu pre región Poľsko-slovenské Beskydy;
  • Naučiť sa používať nástroje a portály / webové stránky sociálnych médií súvisiace s odvetvím cestovného ruchu;

Školenia plánované v rámci mikroprojektu vytvárajú balík ponúk, ktorý zodpovedá skutočným potrebám pohraničia a navyše zodpovedá skutočným potrebám zamestnávateľov nachádzajúcich sa v pohraničnej oblasti PL-SK. Školenie bude doplnené organizáciou workshopu o riadení turistickou destináciou na príkladoch iných európskych krajín a stretnutím zhrňujúcim celý mikroprojekt a získané nové zručnosti a vedomosti. Vďaka absolvovanému školeniu budú ľudia atraktívnejší na trhu práce a zamestnávatelia získajú kvalifikovaný personál, ktorý okrem iného prispeje k zastaveniu ekonomickej migrácie. Tréningový program bol navrhnutý tak, aby vyhovoval skutočným potrebám zamestnávateľov a obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia a poskytované znalosti boli prispôsobené súčasným štandardom odvetvia cestovného ruchu. Cestovný ruch je atraktívnym trhom práce, najmä pre mladých ľudí. Realizácia mikroprojektu vedie k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného vzdelávania, plánované školenia zvýšia vedomosti a vzdelávanie mladých ľudí (z dlhodobého hľadiska), ako aj rozšíria a aktualizujú vedomosti starších ľudí. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na mikroprojekte a sú v kontakte s jeho účinkami, sa dozvedia viac o problémoch týkajúcich sa odvetvia cestovného ruchu a ich záujem o kultúrne a prírodné bohatstvo pohraničia sa zvýši.Realizácia mikroprojektu vedie k zlepšeniu kvality cezhraničného odborného a odborného vzdelávania a umožní zvýšiť úroveň služieb v cestovnom ruchu na úroveň pozorovanú v krajinách západnej Európy (EÚ). Realizácia mikroprojektu prispeje k nadviazaniu nových kontaktov medzi účastníkmi a ostatnými ľuďmi zúčastnenými na mikroprojekte s cieľom prekonať spoločensko-kultúrne bariéry.

NOWA JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE – NOWE KWALIFIKACJE

Partnerzy mikroprojektu :

Stowarzyszenie „BESKIDlove“ – https://beskidlove.pl/

okres realizacji – mikroprojekt realizowany od grudnia 2020 r. do października 2021 r.

Wartość projektu – Całkowita wartość zamówienia na mikroprojekt wynosi 53 123,70 EUR

Współfinansowanie z Unii Europejskiej (w procentach i tytule)

Fundusz Rozwoju Regionalnego),-Mikroprojekt jest w 85% współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (45 155,14 EUR z EFRR)

 Celem mikroprojektu jest podniesienie wiedzy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji osób w turystyce, obsłudze ruchu turystycznego poprzez nabycie nowych umiejętności, które poprawią ich pozycję na rynku pracy. Realizacja mikroprojektu to innowacyjna koncepcja, która jest ważnym elementem poszerzającym ofertę edukacyjną na pograniczu polsko-słowackim. Szkolenia zaplanowane w mikroprojekcie pozwolą na przekwalifikowanie zawodowe, szkolenie zawodowe lub uzupełnienie nabytych kwalifikacji w danej dziedzinie. Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie czterech rodzajów szkoleń i warsztatów.

Podnoszenie umiejętności komunikacyjnych i językowych mieszkańców obszaru przygranicznego, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego jako języka uniwersalnego o znaczeniu globalnym;

Podniesienie umiejętności obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z trudnymi klientami i pracy w stresie;

Zdobycie uprawnień przewodnika turystycznego po regionie Beskidu Polsko-Słowackiego;

Naucz się korzystać z narzędzi i portali/stron społecznościowych związanych z branżą turystyczną;

Szkolenia zaplanowane w ramach mikroprojektu tworzą pakiet ofert odpowiadających realnym potrzebom regionu przygranicznego, a ponadto odpowiadających realnym potrzebom pracodawców zlokalizowanych na pograniczu PL-SK. Uzupełnieniem szkoleń będzie organizacja warsztatów z zakresu zarządzania destynacją turystyczną na przykładzie innych krajów europejskich oraz spotkanie podsumowujące cały mikroprojekt i zdobyte nowe umiejętności i wiedzę. Dzięki szkoleniom osoby będą bardziej atrakcyjne na rynku pracy, a pracodawcy zyskają wykwalifikowaną kadrę, co przyczyni się m.in. do zatrzymania migracji zarobkowej.

Przewiduje się, że w szkoleniu weźmie udział 40 mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mikroprojektu otrzymają stosowne certyfikaty. Program szkolenia został opracowany z myślą o rzeczywistych potrzebach pracodawców i mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, a przekazywana wiedza została dostosowana do aktualnych standardów sektora turystycznego. Turystyka to atrakcyjny rynek pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. Realizacja mikroprojektu prowadzi do poprawy jakości transgranicznego kształcenia zawodowego, planowane szkolenia zwiększą wiedzę i wykształcenie młodzieży (w dłuższej perspektywie), a także poszerzą i uaktualnią wiedzę osób starszych. Osoby uczestniczące w mikroprojekcie i mające kontakt z jego efektami dowiedzą się więcej o zagadnieniach związanych z sektorem turystycznym, wzrośnie ich zainteresowanie bogactwem kulturowym i przyrodniczym obszaru pogranicza.

Realizacja mikroprojektu prowadzi do podniesienia jakości transgranicznego kształcenia zawodowego i profesjonalnego oraz pozwoli na podniesienie poziomu usług turystycznych do poziomu obserwowanego w krajach Europy Zachodniej (UE). Realizacja mikroprojektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy uczestnikami a innymi osobami zaangażowanymi w realizację mikroprojektu w celu pokonania barier społeczno-kulturowych.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSlovak

Z organizačných a technických dôvodov rušíme oslavy- Deň poľskej vlajky a poľskej diaspóra 18.5.2024 v Rajeckých Tepliciach. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.